Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

H. HUYSKAMP’S FIJNHOUTHANDEL ZWOLLE B.V.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 juli 2021 onder nummer 05050500

Artikel 1 Algemeen

1.      Onder “Verkoper” wordt verstaan H. Huyskamp’s Fijnhouthandel ZWOLLE B.V., K.v.K. nr. 05050500 en alle hiermee gelieerde (rechts-)personen/of ondernemingen, alsmede haar rechtsopvolgers.

2.      Onder “Koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon, die met de Verkoper een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten.

3.      Onder “Goederen”/”Geleverde” wordt verstaan hout, plaatmateriaal en aanverwante artikelen in de ruimste zin van het woord alsmede diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten van verkoop van Goederen en/of diensten van welke aard ook door Verkoper.

2.      Deze algemene voorwaarden sluiten de voorwaarden van Koper uit. Dit is alleen anders indien Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van de voorwaarden van Koper heeft erkend en uitdrukkelijk en schriftelijk de eigen voorwaarden terzijde heeft gesteld. 

3.      Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van, transacties met en overeenkomsten met Verkoper die plaats hebben via de elektronische weg, waaronder email en internet (e-commerce) en aanverwante elektronische systemen en ook via de telefoon.

4.      Indien blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet en/of redelijkheid en billijkheid, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

Artikel 3 Offertes 

1.      Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden Verkoper niet, ook niet indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Zij gelden slechts als een uitnodiging aan Koper tot het doen van een aanbod. 

2.      Een aanbod van Verkoper geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.      Koper kan zich er nimmer op beroepen dat hij in de veronderstelling verkeerde dat een (rechts)persoon bevoegd was Verkoper te vertegenwoordigen.

4.      Gegevens vermeld in de door Verkoper verstrekte afbeeldingen, stalen, kleurenwaaiers, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden Verkoper niet en dienen slechts ter indicatie.

5       Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is de Verkoper niet aansprakelijk.

6.      Alle adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen worden door de Verkoper naar beste vermogen verstrekt, doch geheel vrijblijvend, zonder dat hier enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor Verkoper uit voortvloeit. Koper dient eventueel door Verkoper gegeven adviezen altijd te controleren en mag nimmer uitgaan van de juistheid daarvan. Op Verkoper rust nimmer enige mededelingsplicht. 

7.      Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van Goederen voor de toepassing of het gebruik door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van Goederen. Zelfs niet indien dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt. 

8.      Koper is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot de door Koper opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.

9.      Verkoper is gerechtigd een reeds bevestigde bestelling te annuleren indien blijkt dat de kredietwaardigheid van Koper ter discussie staat of is gekomen, hetgeen onder meer kan blijken uit het ontbreken of verlagen van de interne of externe kredietlimiet(en) met betrekking tot Koper. De beoordeling om niet (meer) aan Koper te leveren is uitsluitend aan Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hier voor Koper uit voortvloeien.

10.    Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4 Prijzen

1.      Indien zich tussen het moment van het tot stand komen van een overeenkomst en het moment van levering door oorzaken buiten Verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte Goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van grondstoffen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, verpakkingsmaterialen, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is Verkoper gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen aan Koper. 

2.      Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege.

3.      De door Verkoper genoemde prijzen luiden in euro’s.

Artikel 5 Levertijden

1.      De levertijden worden in overleg bepaald en door Verkoper zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat. Levertijden kunnen enkel beschouwd worden als een streefdatum/periode en nimmer als een fatale termijn.

2.      In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. 

3.      Eventuele overschrijding van de door Verkoper geschatte levertijd geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, de ontvangst en/of betaling van Goederen te weigeren, noch om schadevergoeding te vorderen.

4.      Verkoper is gerechtigd in delen te leveren. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijn opgeven.

Artikel 6 Levering en afroep

1.      Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.

2.      Verkoper is gerechtigd opslagkosten te berekenen zolang de materialen op afroep niet volledig zijn geleverd aan Koper.

Artikel 7 Levering en risico

1.      Indien uitdrukkelijk en schriftelijk franco levering is overeengekomen, worden de Goederen voor rekening en risico van Verkoper getransporteerd. Het molestrisico komt evenwel steeds ten laste van Koper. De keuze van het transportmiddel berust bij Verkoper en de levering vindt plaats op de door Koper aan te wijzen locatie.

2.      In alle andere gevallen vindt levering plaats EX Works als bedoeld in de Incoterms. Het transport is derhalve voor rekening en risico van Koper.

3.      Bij franco levering behoeft Verkoper de Goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het transportvoertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient Koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast het vervoermiddel, terwijl Koper verplicht is de Goederen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en Verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft Koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

4.      Lossing/bezorging van Goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen Koper en Verkoper.

5.      Bij afwezigheid van Koper bij levering van Goederen door Verkoper worden de Goederen gelost voor risico van Koper. 

6.      Indien Verkoper, wegens een oorzaak waarop hij redelijkerwijs geen invloed heeft, niet is staat is de Goederen te leveren, is Verkoper bevoegd een alternatief aan te bieden aan Koper. Indien Koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Het voornoemde leidt in geen enkel geval tot schadeplichtigheid van Verkoper. 

Artikel 8 Retourleveringen

1.      Geleverde Goederen kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper niet worden geretourneerd. Indien de Goederen geretourneerd kunnen worden, worden daarvoor door Verkoper kosten in rekening gebracht welke op te vragen zijn bij Verkoper.

2.      Geheel of gedeeltelijk bewerkte Goederen, speciaal voor Koper bij toeleveranciers bestelde Goederen oftewel non-voorraadartikelen, beschadigde Goederen en verpakte Goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd aan Verkoper.

3.      Retournering van geleverde Goederen vindt plaats voor rekening en risico van Koper en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Verkoper onder de door haar te stellen condities.

Artikel 9 Controle en reclame

1.      Koper kan zich er niet op beroepen dat de hoeveelheden c.q. kwaliteitskenmerken zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, niet overeenkomen met de hoeveelheden c.q. kwaliteitskenmerken die aan hem zijn geleverd indien Koper dit niet terstond na ontvangst van de Goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs opmerkt en daarbovenop vóór verwerking en/of bewerking van de Goederen schriftelijk klaagt dat de vermelde hoeveelheden c.q. kwaliteitskenmerken niet juist zijn.  

2.      Koper dient het Geleverde binnen 48 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van Koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermfolies van het Geleverde. Alle rechten van Koper op grond van zichtbare gebreken vervallen indien Koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de Goederen aan Verkoper heeft gemeld. 

3.      Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 8 dagen nadat Koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van de klachten, bij Verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de Koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

4.      Ter zake van gebreken die na afloop van 1 (één) jaar en een dag na levering nog worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd en zijn alle rechten van Koper vervallen.

5.      Alle rechten van Koper vervallen op het moment dat Koper de Goederen gebruikt, dan wel geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of bewerkt.

6.      Koper dient eventuele fouten in een factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan aan Verkoper te melden. Bij gebreke waarvan de factuur juist wordt geacht. Mocht blijken dat middels factuur te weinig in rekening is gebracht aan Koper, dan geldt deze termijn niet en is Verkoper gerechtigd de factuur te herzien; dit kan nog totdat de vordering wettelijk verjaard is.

Artikel 10 Kwaliteit

1.      Tenzij bij de verkoop schriftelijk en expliciet anders is bepaald, mag Koper verwachten dat de kwaliteit van de Goederen in overeenstemming is met hetgeen in de handel in betrokken Goederen normaal en gebruikelijk is. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd.

2.      Verkoper staat er niet voor in, dat de Goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Koper deze wil gebruiken, zelfs niet, indien dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.      Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts als globale indicatie van: de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren Goederen. Goederen met afwijkingen niet groter dan nuances, ter beoordeling van Verkoper, worden geacht in ieder geval aan de overeenkomst te voldoen. 

4.      De door Verkoper te leveren Goederen zijn hoofdzakelijk natuurproducten. Daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare verschijnselen of oneffenheden aanwezig zijn. Natuurproducten zijn bovendien gevoelig voor vocht en warmte en kunnen daardoor gaan ‘werken’. Dergelijke eigenschappen hebben niet te gelden als tekortkoming. Ter zake kan dan ook niet worden gereclameerd.

5.      Hoewel Verkoper de nodige zorg besteedt aan selectie en controle van de door haar te leveren Goederen c.q. houtproducten, is er alsnog een kans aanwezig dat deze Goederen onder meer insecten (zoals houtworm/boktor), schimmels en ander ongedierte c.q. organismen bevatten. Verkoper is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met de aanwezigheid van insecten, schimmels, ongedierte en organismen (allen in de ruimste zin van het woord) in door haar geleverde Goederen en/of het feit dat door haar geleverde Goederen daardoor blijken te zijn aangetast.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.      Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade het gevolg is van haar grove schuld of opzet.

2.      Onverminderd het voorgaande lid is Verkoper in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen winstderving en zogenaamde gevolgschade. Verkoper is aldus onder meer niet aansprakelijk voor stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders en dergelijke.

3.      Onverminderd de voorgaande leden is Verkoper nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen en constructies die, eventueel in afwijking van de geldende voorschriften, door of namens Koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door Koper ter beschikking worden gesteld. Verkoper is eveneens nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in de door Koper verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen.

4.      In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor aanspraken tot schadevergoeding van derden op welke grondslag dan ook. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding ter zake van door Verkoper Geleverde Goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

5.      Verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van Geleverde materialen door Koper c.q. door derden.

6.      Koper dient binnen 14 dagen nadat hij met (mogelijke) schade bekend is geworden, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk bij Verkoper te melden dat hij schade heeft geleden. Indien Koper deze melding niet binnen de hiervoor genoemde termijn doet, vervallen alle rechten die Koper heeft ter zake de door hem geleden schade. 

7.      Alle vorderingen op Verkoper tot schadevergoeding vervallen door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag waarop Koper met (mogelijke) schade bekend is geworden, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.      Onverminderd de voorgaande leden is het bedrag waarvoor Verkoper aansprakelijk is nimmer hoger dan het bedrag dat aan Koper is gefactureerd in de maand voorafgaand aan het schade toebrengende feit.

9.      Een ieder werkzaam bij Verkoper, evenals de door Verkoper eventueel ingeschakelde hulppersonen, kan als ware zij zelf partij bij de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, jegens Koper een beroep doen op de ze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle Geleverde en nog te leveren Goederen blijven uitsluitend eigendom van Verkoper, totdat alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen m.b.t. het Geleverde en/of te leveren Goederen, alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door Koper en vereffening van rekening-courantsaldi, met inbegrip van rente en kosten, genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van be- of verwerking van Goederen of in geval van vermenging van Goederen met andere goederen. Verkoper en Koper komen overeen dat Koper zijn vorderingen uit doorverkoop aan Verkoper afstaat.

2.      Zolang de eigendom van de Goederen niet op Koper is overgegaan mag deze de Goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Koper uit hoofde van doorlevering van Goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

3.      Koper is verplicht om de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.

4.      Verkoper is gerechtigd de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Koper aanwezig zijn terug te nemen indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper is verplicht om Verkoper te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de geleverde Goederen en/of uitvoering van de rechten van Verkoper. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door Verkoper zijn voor rekening van Koper.

5.      Voornoemde onder lid 1 t/m 4 van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan Verkoper toekomende rechten onverlet.

6.      Verkoper heeft op grond van artikel 7:39 BW e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet betaling van de koopprijs door Koper middels een schriftelijke verklaring de ontbinding inroepen van de overeenkomst en de zaak van Koper of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. Verkoper houdt het recht op vergoeding van schade en rente als gevolg van tekortschieten door Koper. 

Artikel 13 Overmacht

1.      Indien Verkoper door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, dan heeft Verkoper het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Verkoper hierdoor schadeplichtig is jegens wie dan ook. 

2.      Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Verkoper gerechtigd het reeds Geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

3.      Onder overmacht van Verkoper in de zin van artikel 6:75 BW wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsstoringen bij en wanprestaties van toeleveranciers, bemiddelaars, vervoerders, afladers en andere derden die betrokken zijn bij de levering van Goederen aan Verkoper. Niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door Verkoper als gevolg van brand, waterschade, milieurampen, oorlog, pandemieën, overheidsmaatregelen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, vertraging (her)levering toeleverancier, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van Verkoper, of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 14 Betalingen

1.      Betaling door Koper dient te geschieden binnen de op de factuur van Verkoper aan Koper aangegeven betalingstermijn. Indien deze betalingstermijn ontbreekt of niet zichtbaar is op de factuur van Verkoper dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling door Koper is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 

2.      Elke factuur wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag daarnaast 1% van het totale goederenbedrag (dus het bedrag zonder kredietbeperkingstoeslag) in mindering worden gebracht. 

3.      Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting (behoudens de eventueel van toepassing zijnde 1% korting in lid 2 van dit artikel),  inhouding of verrekening te worden voldaan. 

4.      Het is Koper niet toegestaan enige op hem rustende verplichting op te schorten.

5.      Indien Koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen in gebreke is, worden alle vorderingen van Verkoper terstond opeisbaar.

6.      Bij niet tijdige betaling door Koper is Koper aan Verkoper over het bedrag waarvan Koper met betaling in verzuim is een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van de maand als een hele maand wordt gerekend.

7.      Hetgeen Koper uit hoofde van een overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, wordt direct opeisbaar in geval: (a) aan Koper surseance van betaling wordt verleend, (b) Koper in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement is aangevraagd (c) aan Koper schuldsanering dreigt te worden verleend of is verleend (d) Koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

8.      Indien Verkoper door het verzuim van Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, en de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Koper. 

9.      Door Koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die Koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

10.    Indien Koper met de betaling jegens Verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee hangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.

11.    Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te eisen alvorens Verkoper tot uitvoering van op hem rustende verplichtingen overgaat. 

Artikel 15 Ontbinding en annulering

1.      Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Koper vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde aan Verkoper. Alvorens Koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Verkoper richt, dient Koper Verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een redelijke termijn, welke nimmer minder en vaak meer dan 28 dagen bedraagt, te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

2.      Verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Koper enige op haar rustende verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is elke vordering die Verkoper op Koper heeft direct volledig opeisbaar. 

Artikel 16 Bewerken van Goederen door Verkoper

1.      Onder bewerken door Verkoper wordt verstaan het vingerlassen, kantverlijmen, vlakverlijmen, gronden, lakken, verduurzamen schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van Goederen.

2.      Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen van de te bewerken Goederen. 

3.      Koper is gehouden de bewerkte Goederen binnen 7 dagen na gereed melding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft Verkoper recht op vergoeding van de door late levering geleden schade.

Artikel 17 Privacy

1.      Alle gegevens die Koper aan Verkoper verstrekt worden door Verkoper zo lang als Verkoper dat nodig acht en wettelijk is toegestaan bewaard.

2.      Indien dat nodig is voor Verkoper, dan kan Verkoper bepaalde gegevens verstrekken aan derden. Verkoper is in dat geval contractueel met deze partners overeengekomen dat zij de gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (bijv. afleveren van Goederen door een externe transporteur) en dat zij de gegevens geheim dienen te houden. De wijze waarop Verkoper persoonsgegevens verwerkt, staat beschreven in de privacyverklaring van Verkoper. De meest actuele versie van de privacyverklaring staat op de website van Verkoper en maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

Artikel 18 Toepasselijk recht / bevoegd rechter

1.      Op alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2.        Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Zwolle, tenzij Verkoper het geschil aanhangig maakt bij een volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechtbank.

U kunt onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook downloaden in PDF.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met de binnendienst van:

H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle B.V.    
Nipkowstraat 17
8013 RJ Zwolle

Telefoon:                
038-4650500                
Fax:                
038-4654470                
Email:                
huyskamp@huyskamps.nl

of klik hier voor persoonlijke e-mailadressen

Openingstijden

Kantoor maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Werf maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur

Indien u materiaal op wilt halen, dan graag in de middag en indien mogelijk in overleg. Dan kunnen we u het beste van dienst zijn! 

Op het contactformulier kunt u ook uw vraag kwijt, een bestelling doen of de maandelijkse nieuwsbrief aanvragen. Let op: wij zijn een groothandel en kunnen aanvragen van particulieren niet in behandeling nemen. Uiteraard kunnen wij u op verzoek wel proberen door te verwijzen naar een goed adres.

Contactformulier